Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego www.chcee.pl
wersja obowiązująca od dnia 01 lipca 2023 roku

W niniejszym Regulaminie pojęciom zaczynającym się dużą literą nadajemy następujące znaczenie:
1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny w każdym czasie (oraz możliwy do wydrukowania) pod adresem www.chcee.pl/regulamin, który składa się z następujących części:

a. Część I – zasady korzystania z Serwisu;
b. Część II – zasady korzystania z Serwisu dla Użytkowników Zarejestrowanych;
c. Część III – zasady korzystania z Serwisu dla Sprzedawców;
d. Część IV – Polityka Prywatności;
e. Część V – zasady zmiany Regulaminu.

2. Administrator Serwisu – My, czyli SOOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (81-775), przy ulicy Bitwy pod Płowcami 14/1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000921224, NIP: 5851494789, REGON: 389943208, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych. Kontakt z Administratorem Serwisu jest możliwy:

a.  w siedzibie Spółki, tj. w Sopocie (81-775), przy ulicy Bitwy pod Płowcami 14/1;
b. pod numerem telefonu: 601 502 211;
c. pod adresem poczty elektronicznej: halo@chcee.pl;

3. Serwis– prowadzony przez nas, tj. Administratora Serwisu, serwis internetowy dostępny dla Was pod adresemwww.chcee.pl.
4. Sklep Internetowy – wydzielona część Serwisu obejmująca funkcjonalności służące zawieraniu Umów Sprzedaży;
5. Internetowa Platforma Handlowa – wydzielona część Serwisu obejmująca funkcjonalności służące zawieraniu Umów Sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą;
6. Konto – część Serwisu wydzielona dla danego Użytkownika Zarejestrowanego, z tym zastrzeżeniem, że każdy Użytkownik może mieć tylko jedno konto.
7. Konto Sprzedawcy – część Serwisu wydzielona dla danego Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że każdy Sprzedawca może mieć tylko jedno konto.
8. Użytkownik – Ty Użytkowniku, tj. każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, w tym Użytkownik Zarejestrowany i Sprzedawca.
9. Użytkownik Zarejestrowany– Ty Użytkowniku, który utworzyłeś swoje Konto w Serwisie. Posiadanie Konta nie jest niezbędne do korzystania z Serwisu.
10. Konsument – Ty Użytkowniku, jeżeli jesteś osobą fizyczną i korzystasz z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z Twoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
11. Sprzedawca– Ty Sprzedawco, tj. każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która utworzyła swoje Konto w Serwisie i której produkty są oferowane do sprzedaży w Serwisie.
12. Umowa – Umowa na korzystanie z serwisu, Umowa na newsletter lub Umowa sprzedaży.
13. Umowa na korzystanie z serwisu – Umowa zawierana pomiędzy Tobą, Użytkowniku, a nami, Administratorem Serwisu, z chwilą zarejestrowania przez Ciebie Konta;
14. Umowa na newsletter – Umowa zawierana pomiędzy Tobą, Użytkowniku, a nami, Administratorem Serwisu, z chwilą wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
15. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Tobą, Użytkowniku, a Sprzedawcą lub Administratorem Serwisu, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu;
16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– przepisy regulujące świadczenie przez Nas usług drogą elektroniczną, czyli ustawa z dnia 18 lipca 2002roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
17. Kodeks Cywilny– przepisy regulujące zawarte pomiędzy Administratorem Serwisu i Użytkownikami umowy, tj. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964roku kodeks cywilny.
18. Ustawa o prawach konsumenta– przepisy regulujące szczególne prawa przysługujące Konsumentowi oraz w niektórych przypadkach osobie prowadzącej działalność gospodarczą, tj.ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Część I: Zasady korzystania z Serwisu:

Zasady ogólne i wymagania sprzętowe:

1. Wszystkie zasady korzystania z Serwisu określone zostały w Regulaminie lub w obowiązujących przepisach prawa. Korzystając z Serwisu powinieneś, Użytkowniku, stosować się do wszystkich zasad określonych poniżej w Części I.
2. Prowadząc Serwis chcemy umożliwić Wam, Użytkownikom, zapoznanie się z treściami publikowanymi w ramach Serwisu oraz z produktami oferowanymi do sprzedaży w Serwisie przez Sprzedawców, z tym zastrzeżeniem, że część treści może być dostępna tylko dla Użytkowników Zarejestrowanych lub Sprzedawców .Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać Twój, Użytkowniku, komputer lub inne urządzenie ,aby umożliwić Ci korzystanie z Serwisu są następujące:

a. dostęp do Internetu;
b. dostęp do poczty elektronicznej;
c. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome, Opera, Edge, Safari.

3. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisu podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Administratorowi Serwisu lub innym podmiotom. Oznacza to Użytkowniku, że nie masz prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych elementów, których kopiowanie lub utrwalanie zostało przez nas, Administratora Serwisu, wyraźnie dopuszczone.
4. Jako Administrator Serwisu dokładamy starań, aby zapewnić Ci, Użytkowniku, poprawne działanie wszystkich funkcjonalności Serwisu oraz możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany. Zastrzegamy jednak, iż istnieje możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw. Jako Administrator Serwisu nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu, przy czym, zastrzeżenie to nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
5. Korzystając z Serwisu, Użytkowniku,musisz przyjąć do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Serwisu nie muszą być pozbawione błędów. Jako Administrator Serwisu nie ponosimy odpowiedzialności za skutki zastosowania się przez Ciebie, Użytkowniku, do treści materiałów zamieszczonych w Serwisie, ani za ich rzetelność i kompletność,przy czym, zastrzeżenie to nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
6. Wszystkie reklamacje dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania Serwisu możeszzgłosić, Użytkowniku, na adres: halo@chcee.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinieneś jednak podać przyczynę reklamacji.Wszelkie pozostałe reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu powinieneś kierować na adres: halo@chcee.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji. My, jako Administrator Serwisu,będziemy rozpatrywać w terminie 14 dni kalendarzowych.
7. Jako Administrator Serwisu możemy organizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami, w tym Sprzedawcami, konkursy, promocje i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki takich konkursów, promocji lub zabaw będą każdorazowo określane w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Serwisu.
8. Będąc Administratorem Serwisu ustawiczniedążymy do udoskonalenia Serwisu i rozszerzenia jego funkcjonalności. Dlatego zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Zmiany takie wymagają zmiany Regulaminu, wyłącznie w takim zakresie w jakim zmieniają prawa lub obowiązki Użytkowników lub Administratora Serwisu.
9. Informacje o towarach udostępniane przez Sprzedawców, podane w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry, zdjęcia oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, co oznacza, że nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (chyba, że co innego wynikać będzie z opisu). Umowa pomiędzy Sprzedawcą i Użytkownikiem, niebędącym Sprzedawcą lub pomiędzy Administratorem Serwisu i Użytkownikiem, niebędącym Sprzedawcą, zostanie zawarta dopiero z chwilą potwierdzenia faktu zawarcia tej umowy odpowiednio przez Sprzedawcę lub Administratora Serwisu.

Obowiązki każdego Użytkownika:

10. Użytkowniku, niezależnie od tego, czy posiadasz w Serwisie Konto, korzystając z Serwisu masz pewne obowiązki wynikające zarówno z przepisów prawa, jak i z Regulaminu. W szczególności, Użytkowniku, jesteś zobowiązany do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
b. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej;
c. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
d. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
e. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z wszystkimi, mającymi zastosowanie, przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

11. Użytkowniku, korzystając z Serwisu w jakikolwiek sposób, akceptujesz Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Tobą (z uwzględnieniem tego, czy jesteś również Sprzedawcą) a nami, tj. Administratorem Serwisu. Korzystanie z Serwisu nakłada na Ciebie obowiązek przestrzegania prawa, w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także poszanowania dóbr osobistych osób trzecich, innych Użytkowników i Administratora Serwisu oraz poszanowania dobrych obyczajów.
12. Jako Użytkownik możesz zaprzestać korzystania z usług w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie. Możesz tego dokonać poprzez opuszczenie strony Serwisu.

Zamieszczanie treści przez Użytkowników:

13. Użytkowniku, w wyznaczonych przez nas, Administratora Serwisu, miejscach, możesz zamieszać swoje treści, w tym opinie i komentarze, o ile są one zgodne z Regulaminem.
14. Zaznaczamy, że wszelkie podejmowane przez Ciebie, Użytkowniku, działania, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Bezwzględnie zakazane jest dostarczenie przez Ciebie, Użytkowniku, treści o charakterze bezprawnym.
15. Twoje treści, Użytkowniku, powinny być zredagowane w czytelny sposób. Twoje treści, Użytkowniku, nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:

a. wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników,
b. wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i etykiety,
c. treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
d. treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,
e. treści o charakterze pornograficznym.

16. Niedozwolone jest również, Użytkowniku, umieszczanie przez Ciebie odesłań do stron internetowych, na których zawarte są treści, jak w ustępie powyżej.
17. Pamiętaj, Użytkowniku, że ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za Twoje treści, które umieszczasz w Serwisie.
18. Użytkowniku, zamieszczając jakiekolwiek treści gwarantujesz, że będą one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich. W przypadku, jeżeli osoba trzecia zgłosi nam, Administratorowi Serwisu, jakiekolwiek roszczenie lub zarzut związany z udostępnionymi przez Ciebie, Użytkowniku, treściami, będziesz, Użytkowniku, zobowiązany do doprowadzenia do zwolnienia nas, jako Administratora Serwisu, z odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie oraz do pokrycia wszelkich szkód i kosztów, jakie ponieśliśmy my, jako Administrator Serwisu,w związku z wystąpieniem przez osobę trzecią z takim roszczeniem lub zarzutem. Na potrzeby niniejszego ustępu za osobę trzecią uważany będzie także organ administracji publicznej, a za roszczenie również każdy nakaz, zakaz, kara, grzywna itp. wydany lub nałożony przez taki organ.
19. Zamieszczając jakąkolwiek treść, udzielasz Użytkowniku, nam, jako Administratorowi Serwisu, nieodpłatnej, niewyłączonej i nieograniczonej terytorialnie licencji na publikowanie Twoich treści w sieci Internet oraz we wszelkich materiałach informacyjnych lub reklamowych, w każdej formie, w taki sposób, aby każda osoba lub osoby spełniające określone kryteria miały dostęp do takich treści na warunkach przez nas, jako Administratora Serwisu, określonych. Licencja ta udzielana jest na czas nieokreślony i nie wygasa wraz z zakończeniem obowiązywania Umowy na korzystanie z serwisu.
20. Zamieszczając swój wizerunek, wyrażasz, Użytkowniku, zgodę na publikację tego wizerunku przez nas, jako Administratora Serwisu w ramach Serwisu oraz we wszelkich naszych, tj. Administratora Serwisu, materiałach informacyjnych lub reklamowych, w każdej formie, w taki sposób, aby każda osoba lub osoby spełniające określone kryteria miały dostęp do takich treści na warunkach przez nas, jako Administratora Serwisu, określonych.
21. Informujemy, iż przysługuje nam, jako Administratorowi Serwisu, prawo do usuwania, modyfikowania lub przenoszenia w ramach Serwisu wszelkich Twoich treści, Użytkowniku, w każdym czasie, bez konieczności uzyskania Twojej, Użytkowniku, odrębnej zgody.

Zawarcie i wykonanie Umowy sprzedaży:

22. Zawarcie Umowy sprzedaży nie wymaga posiadania przez Ciebie, Użytkowniku, Konta.
23. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy dokonać wyboru towarów, które oznaczone są jako dostępne, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu Internetowego lub Internetowej Platformy Handlowej.
24. Wybór zamawianych towarów jest dokonywany poprzez dodanie tych towarów do wirtualnego koszyka.
25. Do momentu naciśnięcia przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ masz, Użytkowniku, możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych towarów.
26. Po podaniu przez Ciebie, Użytkowniku, wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest podanie przez Ciebie, Użytkowniku, wszystkich danych oznaczonych jako wymagane, w tym danych osobowych, umożliwiających kontakt i wysyłkę towaru.
27. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży, której przedmiotem jest określony towar, zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że pozbawiony wad towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy lub Administratora Serwisu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem zostaniesz poinformowany Użytkowniku o tym fakcie i będziesz miał możliwość podjęcia decyzji o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W przypadku niemożności realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Sprzedawcy lub Administratora Serwisu w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia, Umowa sprzedaży wygaśnie, a my, jako Administrator Serwisu, lub Sprzedawca, poinformujemy Cię, Użytkowniku, o tym fakcie drogą mailową. Równocześnie zostanie dokonany zwrot zapłaconej przez Ciebie, Użytkowniku, ceny.
28. Chwilą zawarcia Umowy sprzedaży jest wysłanie na adres poczty elektronicznej podany przez Ciebie, Użytkowniku, potwierdzenia przyjęcia przez nas, jako Administratora Serwisu, lub Sprzedawcę informacji, że Twoje zamówienie, Użytkowniku, zostało przyjęte do realizacji. W przypadku potwierdzenia przyjęcia do realizacji części zamówienia, Umowa sprzedaży zostanie zawarta, co do tej części zamówienia.
29. Dostawa zamówienia zostanie dokonana na wskazany przez Ciebie, Użytkowniku, podczas składania zamówienia adres i we wskazany przez Ciebie (spośród udostępnionych przez nas, jako Administratora Serwisu, lub Sprzedawcę) sposób. Osobisty odbiór Twojego zamówienia jest możliwy tylko, jeżeli my, jako Administrator Serwisu, lub Sprzedawca, dopuścimy taką możliwość w opisie towaru.
30. Dostawa zamówienia odbywa się na Twój koszt, Użytkowniku. Koszty dostawy wskazywane są każdorazowo przy składaniu zamówienia.
31. Termin dostawy towaru jest każdorazowo wskazany w opisie towaru. Termin dostawy towaru liczony jest od dnia zaksięgowania ceny na naszym, Administratora Serwisu, rachunku bankowym. Zarówno my, jako Administrator Serwisu, jak i Sprzedawca, będziemy dokładali wszelkiej staranności, aby Twoje zamówienie zostało dostarczone w tym terminie.
32. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, co oznacza, że zawierają wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług.
33. Płacąc za towar, możesz Użytkowniku wybrać udostępnione przez nas, jako Administratora Serwisu, formy płatności za zamówione towary. W celu dokonania płatności z góry powinieneś się, Użytkowniku, kierować dostarczonymi przez nas, jako Administratora Serwisu, lub operatora danej płatności, informacjami. Pamiętaj, Użytkowniku, że w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem operatorów płatności, jesteś zobowiązany przestrzegać regulaminy świadczenia usług przez tych operatorów.
34. Do każdego zamówienia wystawiony jest dowód sprzedaży lub, na Twoje życzenie, Użytkowniku, faktura. Dokument sprzedaży zostanie Ci, Użytkowniku, doręczony na adres poczty elektronicznej wskazany przy składaniu zamówienia lub wraz z zamówieniem.

Reklamacje dotyczące towarów:

35. Użytkowniku, w chwili odbioru towaru masz obowiązek sprawdzić stan opakowania przesyłki oraz stan przesyłki. Ewentualne widoczne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić kurierowi oraz nam, jako Administratorowi Serwisu oraz Sprzedawcy. Preferujemy kontakt drogą elektroniczną pod adresem: halo@chcee.pl. W przypadku, gdy kurier odmówiłby podpisania protokołu, nie należy przyjmować, ani kwitować przesyłki.
36. Reklamacje wynikające z naruszenia Twoich praw, Użytkowniku, wynikających z Kodeksu cywilnego lub Regulaminu należy kierować albo nas – Administratora Serwisu, albo Sprzedawcy, w zależności od tego, kto sporządził i doręczył Ci dokument sprzedaży. Zarówno my, jako Administrator Serwisu, albo Sprzedawca, jesteśmy zobowiązani rozpatrzeć reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych.
37. Administrator Serwisu albo Sprzedawca, w zależności od tego, kto sporządził i doręczył Ci dokument sprzedaży, ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
38. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, przysługuje Ci, Użytkowniku prawo do żądania jego naprawy lub wymiany, z tym zastrzeżeniem, że Administrator Serwisu albo Sprzedawca, w zależności od tego, kto sporządził i doręczył Ci dokument sprzedaży, może dokonać wymiany (jeżeli żądasz naprawy) lub dokonać naprawy (jeżeli żądasz wymiany), jeżeli wybrany przez Ciebie, Użytkowniku, sposób doprowadzenia do zgodności towaru z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W szczególnym przypadku, gdy doprowadzenie do zgodności towaru z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, może dojść do odmowy doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
39. Prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu celny albo o odstąpieniu od umowy z uwagi na niezgodność towaru z umową, przysługuje Ci, Użytkowniku, w następujących przypadkach:

a. gdy Administrator Serwisu albo Sprzedawca, w zależności od tego, kto sporządził i doręczył Ci dokument sprzedaży, odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
b. gdy Administrator Serwisu albo Sprzedawca, w zależności od tego, kto sporządził i doręczył Ci dokument sprzedaży, nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
c. gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Administrator Serwisu albo Sprzedawca, w zależności od tego, kto sporządził i doręczył Ci dokument sprzedaży, próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
d. gdy brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony – naprawy lub wymiany towaru;
e. z oświadczenia złożonego przez Administratora Serwisu albo Sprzedawcę, w zależności od tego, kto sporządził i doręczył Ci dokument sprzedaży, wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych dla Ciebie niedogodności.

Prawo do odstąpienia od Umowy:

40. Użytkowniku, jeżeli jesteś Konsumentem, bądź jeżeli jesteś osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla Ciebie charakteru zawodowego, masz prawo do odstąpienia od Umów:

a. Umowy sprzedaży – w terminie 14 dni od dnia objęcia przez Ciebie lub przez wskazaną przez Ciebie osobę towaru, a w przypadku umowy która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części, a w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
b. Umowy na korzystanie serwisu – w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia;
c. Umowy na newsletter – w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

41. Pamiętaj Użytkowniku, będący Konsumentem, że nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. w przypadku, gdy:

a. kupujesz towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według Twojej specyfikacji lub służący zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
b. kupujesz towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia
c. kupujesz towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

42. W przypadku odstąpienia od Umowy, z zachowaniem terminów wskazanych powyżej, nie musisz wskazywać przyczyny odstąpienia od Umowy.
43. Oświadczenie od Umowy możesz złożyć w dowolny sposób, ale zachęcamy Cię, do skorzystania z formularza dostępnego w Twoim, Użytkowniku, Koncie (przy zakupionym towarze, który chcesz zwrócić). Oświadczenie składasz albo nam – Administratorowi Serwisu, albo Sprzedawcy, w zależności od tego, kto sporządził i doręczył Ci dokument sprzedaży.
44. Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego Oświadczenia na rachunek bankowy wskazany w formularzu. W przypadku braku wskazania rachunku bankowego, płatność nastąpi na rachunek bankowego, z którego nastąpiła płatność ceny, a w przypadku braku takiego rachunku bankowego, podejmiemy starania celem skontaktowania się z Tobą i ustalenia sposobu zwrotu.
45. Jeżeli wybrałeś sposób dostarczenia towaru inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu tych kosztów na Twoją rzecz, chyba, że ze względu na charakter towaru nie możesz go odesłać w zwykły sposób pocztą.
46. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, masz obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od Umowy sprzedaży. W takim przypadku ponosisz koszty zwrotu rzeczy.
47. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Część II: Zasady korzystania z Serwisu przez Użytkownika Zarejestrowanego:

Procedura rejestracji Konta i przyznawania statusu Użytkownika Zarejestrowanego:

1. Każdy Użytkownik, w tym również i Ty, ma możliwość założenia w Serwisie Konta, poprzez dokonanie rejestracji. Zarejestrowanie i utworzenie Konta w Serwisie jest bezpłatne i dobrowolne oraz nie jest warunkiem zawierania Umów sprzedaży jako kupujący. Zastrzegamy jednak, Użytkowniku, że, jeżeli chcesz oferować swoje towary w Serwisie jako Sprzedawca, masz obowiązek założyć Konto Sprzedawcy. Zasady korzystania z Serwisu przez Sprzedawców zostały określone w Części III Regulaminu.
2. Rejestracja Użytkownika Zarejestrowanego następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie serwisu pod adresem www.chcee.pl/moje-konto. Podanie danych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne. Niepodanie tych danych uniemożliwi jednak zarejestrowanie Konta i korzystanie z Serwisu jako Użytkownik Zarejestrowany.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie przez Ciebie, Użytkowniku, zgody na treść Regulaminu.
4. Jako Administrator Serwisu mamy możliwość pozbawienia Cię, Użytkowniku, prawa do korzystania z Serwisu za pośrednictwem Konta, jak również do ograniczenia Ci, Użytkowniku, dostępu do części lub całości zasobów Serwisu, w przypadku, gdy naruszysz postanowienia Regulaminu lub obowiązuję przepisy prawa, w tym w przypadku, gdy:

a. podasz w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b. dopuścisz się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;
c. dopuścisz się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzących w dobre imię Administratora Serwisu, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.

5. Jeżeli zostaniesz pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu za pośrednictwem Konta, Użytkowniku, to nie możesz dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora Serwisu.

Zawarcie i rozwiązanie Umowy na korzystanie z Serwisu:

6. Umowa na korzystanie z Serwisu zawierana jest przez zarejestrowanie Konta. Od tej pory, Użytkowniku, jesteś Użytkownikiem Zarejestrowanym, o ile korzystasz z Serwisu, będąc zalogowanym na swoje Konto.
7. Umowa na korzystanie z Serwisu może zostać rozwiązana w każdym czasie poprzez wyrejestrowanie Konta lub wypowiedzenie Umowy na Korzystanie z Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że rozwiązanie Umowy na korzystanie z Serwisu nie ma wpływu na zawarte przez Ciebie, Użytkowniku Zarejestrowany, Umowy sprzedaży.

Zawarcie i rozwiązanie Umowy na newsletter:

8. Umowa na newsletter zawierana jest poprzez:

a. zaznaczenie odpowiedniego checkboxa przy rejestrowaniu Konta;
b. podanie adresu poczty elektronicznej we wskazanym do tego w Serwisie miejscu.

9. Umowa na newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony. Zarówno My, jako Administrator Serwisu, jak również Ty, jako Użytkownik, możemy rozwiązać Umowę na newsletter w każdym czasie, poprzez wypowiedzenie Umowy na newsletter.

Część III: Zasady korzystania z serwisu przez Sprzedawców:

1. Sprzedawco, zasady korzystania z serwisu przez Ciebie, jako Sprzedawcy, oraz zasady współpracy pomiędzy nami, jako Administratorem Serwisu, a Tobą, jako Sprzedawcą, zostały określone w Ogólnych Warunkach Współpracy.
2. Jeżeli, Sprzedawco, chcesz nawiązać z nami, Administratorem Serwisu współpracę, to powinieneś wypełnić formularz dostępny pod adresem: https://chcee.pl/dolacz-do-nas/.
3. Po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu formularza oraz jeżeli Twoje towary, Sprzedawco, spełniają warunki dopuszczenia ich do sprzedaży w Serwisie, otrzymasz, Sprzedawco, nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia nam, Administratorowi Serwisu, formularza, wiadomość zwrotną zawierającą Ogólne Warunki Współpracy oraz link do rejestracji, gdzie będziesz musiał podać dodatkowe informacje.
4. Warunkiem nawiązania współpracy pomiędzy nami, jako Administratorem Serwisu, a Tobą, jako Sprzedawcą, jest zaakceptowanie przez Ciebie, Sprzedawco, Ogólnych Warunków Współpracy. Akceptacji Ogólnych Warunków Współpracy możesz dokonać poprzez przesłanie na adres naszej siedziby (ulica Bitwy pod Płowcami 14/1, 81-775Sopot) własnoręcznie podpisanego, przez osobę uprawnioną do reprezentacji, dokumentu, który zostanie Ci przekazany wraz z Ogólnymi Warunkami Współpracy lub, co rekomendujemy, z uwagi na odformalizowanie naszych relacji, poprzez przesłanie tego dokumentu, podpisanego elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentacji (np. w ten sposób: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) na adres poczty elektronicznej: halo@chcee.pl. Akceptacji Ogólnych Warunków Współpracy dokonasz również, w sposób dorozumiany, poprzez zapłatę należnego nam wynagrodzenia i przesłanie fotografii, informacji i opisów, o które Cię, Sprzedawco, poprosimy po przesłaniu nam Twojego formularza.
5. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, jako Administratora Serwisu, określa Polityka Prywatności. Podanie Twoich danych osobowych Sprzedawco, lub danych osobowych Twoich przedstawicieli, jest dobrowolne, ale brak podania tych danych uniemożliwi nawiązanie współpracy.
6. Zawarta pomiędzy Tobą, Sprzedawco, a nami, Administratorem Serwisu, umowa współpracy wiąże obie strony pod warunkiem odesłania nam potwierdzenia zaakceptowania przez Ciebie Ogólnych Warunków Współpracy oraz zapłaty należnego nam wynagrodzenia. Zapłata wynagrodzenia powinna nastąpić najpóźniej w dniu wysłania przez Ciebie zaakceptowanych Ogólnych Warunków Współpracy.
7. Umowa współpracy zostaje zawarta pomiędzy nami na wybrany przez Ciebie czas spośród możliwości wskazanych w Ogólnych Warunkach Współpracy. Zarówno my, jako Administrator Serwisu, jak i Ty, jako Sprzedawca, możemy rozwiązać Umowę:

a. z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej drugiej strony oświadczenia o wypowiedzeniu tej umowy, z tym zastrzeżeniem, że wypowiedzenie tej umowy nastąpi ze skutkiem na dzień, w którym upływa rok od dnia zaksięgowania na naszym rachunku bankowym wpłaty należnego nam od Ciebie, Sprzedawco, wynagrodzenia, w przypadku zawarcia umowy obejmującej dostęp do katalogu;
b. z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej drugiej strony oświadczenia o wypowiedzeniu tej umowy, ze skutkiem na koniec miesiąca, w przypadku zawarcia umowy obejmującej dostęp do sklepu z narzędziami oraz umowy obejmującej dostęp do sklepu z narzędziami i obsługi agencyjnej sklepu.

8. Nam, jako Administratorowi Serwisu, przysługuje prawo do rozwiązania zawartej z Tobą, Sprzedawco, umowy współpracy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

a. gdy opóźnisz się, Sprzedawco, z zapłatą wynagrodzenia i nie uregulujesz zaległości w wyznaczonym Ci, Sprzedawco, dodatkowym, trzydniowym, terminie;
b. gdy jakość oferowanych przez Ciebie, Sprzedawco, towarów obniży się w znacznym stopniu, co przełoży się na utratę zaufania do Ciebie jako Sprzedawcy, jak również, gdy w toku współpracy ustalimy, że sprzedawane przez Ciebie, Sprzedawco, towary są w rzeczywistości towarami wytworzonymi przez podmiot trzeci;
c. gdy będziesz publikował, Sprzedawco, nieprawdziwe, nierzetelne, bądź godzące w renomę nas, jako Administratora Serwisu, informacje;
d. gdy nie utrzymujesz z nami, Sprzedawco, kontaktu i nie odpowiadasz na nasze wiadomości, przy czym, w takim przypadku, wyznaczymy Ci, Sprzedawco, dodatkowy termin siedmiu dni na usunięcie nieprawidłowości. Wezwanie zostanie wysłany na Twój, Sprzedawco, adres poczty elektronicznej.

8a. Jako Administratorowi Serwisu, przysługuje nam w każdym czasie prawo do wszczęcia postępowania wyjaśniającego odnośnie tego, czy oferowane przez Ciebie, Sprzedawco, towary, spełniają wymogi określone w ust. 9, jak również, czy sprzedawane przez Ciebie, Sprzedawco, towary nie zostały wytworzone przez podmiot trzeci. O wszczęciu postępowania wyjaśniającego oraz jego przyczynach zostaniesz Sprzedawco poinformowany drogą elektroniczną. Na czas trwania postępowania wyjaśniającego Twoje konto, Sprzedawco, zostanie zawieszone, co oznacza, że Twoje produkty nie będą widoczne dla innych Użytkowników. W przypadku ustalenia, że Twoje, Sprzedawco, towary naruszają zdanie 1 niniejszego ustępu, Twoje konto zostanie trwale usunięte.
W takim przypadku, Sprzedawco, nie będzie Ci przysługiwał zwrot dotychczas zapłaconych kwot. Dołożymy wszelkich starań, aby postępowanie wyjaśniające nie trwało dłużej niż 14 dni. W toku postępowania wyjaśniającego będziesz mógł Sprzedawco swobodnie się z nami kontaktować, udzielać wyjaśnień i przedstawić swoje stanowisko.
9. Ponadto, jako Administrator Serwisu, informujemy, iż z uwagi na charakter prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości prezentowanych w Serwisie produktów, możemy odmówić współpracy z Tobą, jako Sprzedawcą, w przypadku, gdy:

a. Twoje towary lub opakowania Twoich towarów same w sobie są niebezpiecznie lub wykonane są z materiałów niebezpiecznych, nieposiadających odpowiednich zezwoleń/ atestów/ certyfikatów (lub równoważnych) lub nieekologicznych (za wyjątkiem towarów przetworzonych z materiałów nieekologicznych, co naszym zdaniem, jako Administratora Serwisu, przyczynia się do ochrony środowiska);
b. używane przez Ciebie oznaczenie narusza autorskie prawa majątkowe lub prawa własności przemysłowej innego podmiotu (tj. Twoje logo lub marka jest zbyt podobne do marki rozpoznawalnej na rynku);
c. produkcja Twoich towarów odbywa się w sposób nieetyczny.

10. Zawierając z nami, jako Administratorem Serwisu, umowę współpracy, udzielasz nam Sprzedawco nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wszystkie elementy, które przekażesz nam, jako Administratorowi Serwisu, w czasie obowiązywania umowy współprac, na czas nieoznaczony, z możliwością wypowiedzenia licencji z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia licencji, ze skutkiem na koniec miesiąca. My, jako Administrator Serwisu, możemy upoważnić inne osoby do korzystania z tych elementów w zakresie udzielonej licencji, z tym zastrzeżeniem, że upoważnienie to będzie obejmować tylko i wyłącznie osoby trzecie z nami współpracujące w zakresie dostosowania tych elementów do danej formy rozpowszechniania, bądź eksploatacji. Dla usunięcia wątpliwości jako Administrator Serwisu oświadczamy, iż upoważnienie nie obejmuje prawa do odpłatnego dalszego przeniesienia licencji do tych elementów na rzecz osób trzecich.
11. W przypadku danych, informacji i materiałów przekazanych nam, jako Administratorowi Serwisu przez Ciebie, jako Sprzedawcę, na których zostanie utrwalony Twój, jako Sprzedawcy, wizerunek (lub osoby Ciebie, jako Sprzedawcy reprezentującej), udzielasz nam Sprzedawco (lub osobo reprezentująca Sprzedawcę) bezterminowej zgody na nieodpłatne korzystanie przez nas, jako Administratora Serwisu, z Twojego, Sprzedawco, wizerunku. Zgoda obejmuje prawo do korzystania z Twojego wizerunku Sprzedawco w dowolnych celach związanych z prowadzoną przez nas, jako Administratora Serwisu, działalnością, w szczególności w celach reklamowych, promocyjnych i edukacyjnych, na prezentowanych publicznie fotografiach, materiałach graficznych lub materiałach wideo w dowolnych rozmiarach i formach udostępnianych na dowolnych materiałach (również drukowanych), w tym w sieci Internet, tak aby każda osoba lub wybrane osoby miały do nich dostęp. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku obejmuje:

a. prezentowanie materiałów zawierających wizerunek anonimowo,
b. prezentowanie materiałów zawierających wizerunek w dowolny sposób i w dowolnej aranżacji słowno-graficznej,
c. w szczególności jako element kompozycji różnego rodzaju utworów, w tym jako elementu reklamowo-promocyjnego towarów lub usług oferowanych przez Administratora Serwisu;
d. dokonywanie przez Administratora Serwisu lub podmioty przez niego wskazane dowolnych zmian w materiałach zawierających wizerunek według ich własnego uznania, w szczególności w ich kolorystyce lub proporcjach, jak również poprzez użycie rożnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne;
e. podjęcie przez Administratora Serwisu decyzji o pierwszym publicznym udostępnieniu materiałów zawierających wizerunek.

12. Ponadto, przekazując nam, jako Administratorowi Serwisu, wszelkiego rodzaju teksty, opisy i równoważne elementy, wyrażasz zgodę na to, abyśmy dokonali redakcji lub modyfikacji tych tekstów, opisów i równoważnych elementów, w taki sposób, aby zachować spójność Serwisu. Zastrzegamy jednak, Sprzedawco, iż dokonując jakiejkolwiek redakcji lub modyfikacji tekstów, opisów i równoważnych elementów, zachowujemy sens przekazu zgodny z oryginalnym tekstem, opisem lub równoważnym elementem.

Część IV: Polityka Prywatności:

1. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawiera Polityka Prywatności dostępna pod tym linkiem https://chcee.pl/polityka-prywatnosci/ . Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik akceptuje również Politykę Prywatności.
2. Działając jako Administrator Serwisu Internetowego przykładamy wielką wagę do respektowania praw przysługujących Użytkownikom i Sprzedawcom, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.
3. Dlatego też odnośnie Użytkowników gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać Serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym osobowe, Użytkowników i Sprzedawców [w treści Polityki Prywatności łącznie jako Użytkownicy).
4. W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych Użytkowników stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.
5. Zbieramy dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy Użytkownika lub automatycznie.
6. Użytkownik, korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane zbierane podczas rejestracji:

7. W przyszłości, Użytkownik, aby mógł skorzystać z niektórych funkcji Serwisu, będzie musiał się zarejestrować. O uruchomieniu tej funkcjonalności Administrator Serwisu poinformuje Użytkowników. Podczas rejestracji Administrator Serwisu będzie prosił o podanie danych osobowych Użytkownika, a także o podanie danych nie mających takiego charakteru, które jednak również objęte są Polityką Prywatności.
8. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie będzie obowiązkowa (będzie dobrowolna), ale będzie konieczna do świadczenia przez Administratora Serwisu usług w ramach serwisów.
9. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Serwisu działającego jako administrator danych osobowych, dla celów i w sposób podany w treści oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub w treści informacji znajdującej się w stosownym regulaminie. Użytkownik będzie miał prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do innych czynności opisanych w regulaminie serwisu.
10. Aktualnie, Administrator Serwisu jest wyłącznie administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w procesie składania zamówienia, Użytkowników Zarejestrowanych oraz Sprzedawców za pośrednictwem formularzy, takich jak:

a. imię i nazwisko;
b. nazwa firmy (marka);
c. adres poczty elektronicznej;
d. numer telefonu;
e. adres;

11. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Serwisu na podstawie zgody osoby, która wypełniła formularz i przetwarzane są wyłącznie na żądanie Sprzedawcy w celu podjęcia czynności potrzebnych do zawarcia umowy pomiędzy Administratorem Serwisu a Sprzedawcą. Dane osobowe Sprzedawcy będą przetwarzane przez okres związania Stron umową oraz przez okres 5 lat ze skutkiem na koniec roku od momentu rozwiązania lub ustania Umowy z innych przyczyn.

Dane zbierane automatycznie:

12. Podczas wizyty i korzystania z funkcji Serwisu, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika, tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. – dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby.
13. Administrator Serwisu monitoruje nawigację, lokalizację i ruch Użytkownika na stronie, dane specyficzne dla urządzenia, dane przeglądania, cookies.

Dane zbierane, gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem Serwisu:

14. W przypadku kontaktu Użytkownika z Administratorem Serwisu w celu dokonania danych czynności za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, Administrator Serwisu ponownie wymagać będziemy przekazania danych osobowych Użytkownika celem potwierdzenia tożsamości Użytkownika i możliwości zwrotnego kontaktu. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji. Administrator Serwisu będzie mógł kontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie bądź mailowo, w celu przesłania odpowiedzi na pytanie Użytkownika.

Wykorzystywanie danych:

15. Dane osobowe, które zostały podane przez Użytkownika i na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, jakie obejmowała dana zgoda lub w celu dozwolonym przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.
16. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na serwisie lub też do zbierania danych demograficznych o Użytkownikach.
17. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.
18. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar UE. Administrator Serwisu może udostępnić dane Użytkownika, w tym osobowe, organom wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach przewidzianych prawem.
19. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo żądania od Administratora Serwisu dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
20. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi na Administratora Serwisu lub czynności przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób Administrator Serwisu będzie się kontaktował z Użytkownikiem?

21. Będziemy się z Tobą kontaktować, Użytkowniku, za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji, tj. poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej, który nam podałeś.

Cookies i inne technologie zapisu i odczytu informacji:

22. Cookies są to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku komputera Użytkownika w postaci plików tekstowych, dzięki czemu Administrator Serwisu jest w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się Serwis.
23. Administrator Serwisu stosuje także inne technologie tego typu, tj. w postaci zapisu i odczytu informacji z localStorage. Administrator Serwisu rozpoznaje Użytkowników, aby dowiedzieć się jakich informacji potrzebują i czego szukają w Serwisie. Administrator Serwisu chce wiedzieć, które kategorie Użytkownik odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu Serwis może stać się jeszcze ciekawszy i lepszy. To Użytkownik daje wiedzę o tym, w jakim kierunku Serwis powinien się rozwijać, jakie są wymagania Użytkowników oraz czego brakuje.
24. Pliki cookies i informacje z localStorage w przyszłości, po uruchomieniu odpowiednich funkcjonalności Serwisu, będą wykorzystywane są przez Serwis do utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie będzie musiał na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, oraz do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
25. Korzystając z Serwisu, to Ty – Użytkowniku, głównie decydujesz o jego przyszłym kształcie.
26. Cookies ani informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w komputerze Użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisu.
27. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
28. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

29. Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika również przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
30. Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje, w szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub działać nie może.
31. Akceptowanie plików cookies i technologii localStorage nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisu, a Administrator Serwisu informuje Użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach serwisu, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies i plików przechowywanych w technologii localStorage oraz o możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i w/w plików za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu Użytkownika. Administrator Serwisu zaznacza jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie.
32. Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie cookies plików przechowywanych w technologii localStorage na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies oraz technologii localStorage lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji j.w., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez Administratora Serwisu w/w technologii w wyżej opisany sposób.
33. Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.
34. Aby nie zezwalać na działanie technologii localStorage należy wyłączyć współpracę przeglądarki z tą technologią, co odbywa się zazwyczaj w analogiczny sposób jak dla rezygnacji z otrzymywania plików cookies.
35. Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

MS Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416

Opera
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

36. Przykładowo, posiadając starsze wersje przeglądarki MS Internet Explorer w tym celu należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/”Zaawansowane”/”Zablokuj pliki cookie”. Posługując się przeglądarką internetową Użytkownik może również kasować cookies zapisane już na urządzeniu.
37. Korzystając ze wspomnianej przeglądarki internetowej należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki Cookiem”
38. Dla wyłączenia technologii localStorage zaleca się także następujące czynności w zależności od posiadanej przeglądarki:

Mozilla Firefox:
– naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „ciasteczka” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.
– w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę about:config, a następnie w linii ‘dom.storage.enabled’ zamienić domyślną wartość ‘true’ na ‘false’.

Chrome:
– naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „Pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.

Internet Explorer:
– naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „’Pliki cookie i dane witryn sieci Web’” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.
– z głównego menu wybierz Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka „Zaawansowane” -> w dziale „Zabezpieczenia” należy odznaczyć „Włącz przechowywanie DOM”.

Opera:
– z głównego menu wybierz Menu -> Ustawienia -> Usuń prywatne dane. W oknie dialogowym wybierz elementy do usunięcia. Element „Usuń wszystkie pliki cookie” oraz „Wyczyść magazyn stały” spowoduje usunięcie plików cookie, oraz zawartości localStorage.
– w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę opera:config. Linię ‘localStorage’ ustaw “0” (zero) w polach “Domain Quota Exceeded Handling For localStorage” oraz “Domain Quota For localStorage”.
Administrator Serwisu nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach Serwisu.

Partnerzy

39. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów podmiotów, których dane kontaktowe lub linki widnieją w Serwisie

Zmiany Polityki Prywatności:

40. Oferta Administratora Serwisu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Administrator Serwisu może, a czasem będzie musiał, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach serwisów wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym serwisie. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

Część V: Zasady zmiany regulaminu:

1. Administrator Serwisu może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Administratora Serwisu, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Administratora Serwisu.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian oraz o dacie wejścia w życie tych zmian. Ponadto, informacja o zakresie zmian Regulaminu będzie przesyłana również na adres poczty elektronicznej Użytkowników Zarejestrowanych i Sprzedawców wskazany podczas rejestrowania Konta.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.